Opšti uslovi i politika poslovanja

Opšti uslovi i politika poslovanja odnose se na sve usluge koje su direktno na raspolaganju na web sajtu Travelis.com. Pristupom, pregledom i korišćenjem web sajta ili bilo koje od aplikacija i/ili izvršenjem rezervacije, gost prihvata i slaže se da je pročitao, razumeo i složio se sa Opštim uslovima i politikom poslovanja navedenim u daljem tekstu (uključujući i Izjavu o zaštiti privatnosti).

Web sajt, njegov sadržaj i struktura, kao i usluga online rezervacije smeštaja (u daljem tekstu: rezervacije) u vlasništvu su i pod rukovodstvom privrednog društva Essential Dots d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Travelis.com) i na raspolaganju su samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, u skladu sa Opštim uslovima i politikom poslovanja.

1. Sadržaj web sajta

Travelis.com je online portal putem kojeg svi tipovi privremenog smeštaja (hoteli, moteli, hosteli, pansioni, zajednički nazvani "smeštajni objekti") mogu oglasiti svoje smeštajne jedinice koje su na raspolaganju za rezervaciju, a posetioci web sajta ih mogu rezervisati. Rezervacijom preko Travelis.com-a, gost ulazi u direktni (zakonski obavezujući) ugovorni odnos sa smeštajnim objektom kod koga rezerviše smeštaj. Od trenutka kada obavi rezervaciju Travelis.com predstavlja samo posrednika između gosta i smeštajnog objekta, prenoseći podatke rezervacije relevantnom smeštajnom objektu i obaveštava gosta e-poštom o potvrdi rezervacije umesto i u ime smeštajnog objekta.

Informacije koje pruža Travelis.com prilikom obavljanja rezervacije, baziraju se na informacijama koje dobija od strane smeštajnog objekta. U tom smislu, smeštajni objekti imaju pristup ekstranetu (jednostavnim logovanjem sa podacima koji su im dostavljeni) gde imaju punu odgovornost za ažuriranje cena, raspoloživosti i pregled nad drugim informacijama o smeštajnim kapacitetima prikazanim na web sajtu. Travelis.com ne može potvrditi niti garantovati da su sve navedene informacije tačne, kompletne i istinite, niti snositi odgovornost za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju privremeni i/ili delimični kvar, popravka, apgrejd ili održavanje web sajta ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak, nedostatak informacija. Svaki pojedinačni smeštajni objekat je u svakom trenutku odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost unetih informacija (uključujući cene i raspoloživost) prikazanih na web sajtu Travelis.com.

Usluge koje nudi su na raspolaganju samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga nije dozvoljena preprodaja, dubinsko povezivanje (deep-link), korišćenje, kopiranje, praćenje, prikazivanje, preuzimanje ili reprodukovanje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera, proizvoda ili usluga koje su na raspolaganju na web sajtu Travelis.com u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.

2. Cene 

Cene na web sajtu Travelis.com su veoma konkurentne. Sve cene su izražene po sobi, za čitavu dužinu boravka i prikazane su sa PDV-om i svim drugim taksama (koje su podložne izmenama), osim ukoliko nije drugačije naznačeno na sajtu ili u e-pošti sa potvrdom rezervacije.

Web sajt Travelis.com nudi smeštajnim objektima mogućnost unošenja promotivnih cena kroz pakete:

  • Basic (osnovna promocija)
  • Early booker (rani buking)
  • Last minute (kasni buking)
  • Minimum stay (minimalni boravak)
  • Daily promotion (promocija tokom 24č)

Travelis.com nudi mogućnost kombinovanja promocija u sklopu jedne narudžbine i postavljanja više različitih uslova plaćanja po svakoj promociji, kako bi klijent mogao da izabere opciju koja mu najviše odgovara.

Stoga su povremeno na raspolaganju niže cene u odnosu na osnovnu cenu za određeni boravak u jedinicama smeštajnog objekta, ali cene koje formiraju smeštajni objekti, mogu podrazumevati određena ograničenja i uslove. Npr. u pogledu otkazivanja ili refundacije. Molimo sve buduće goste da pre izvršene rezervacije pažljivo provere informacije o sobi i ceni, kako bi bili upoznati s takvim mogućnostima. Sve posebne ponude i promotivne akcije označene su kao takve.

U slučaju precrtanih cena, uzimaju se u obzir trenutne cene koje će biti naplaćene od strane smeštajnog objekta. To znači da je ista soba u ponudi po nižoj ceni u poređenju sa drugim datumima prijave u isto doba godine.

Osnovni zadatak Travelis.com-a je da se gostu omogući da plati najnižu moguću cenu za svoj boravak izraženu u valuti koju koristi. Konvertor valuta služi u informativne svrhe i na njega se ne treba oslanjati u smislu preciznosti i pravovremenosti. Stvarne cene mogu varirati. Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući štamparske greške) nisu obavezujuće.

2.1. Izjava o konverziji

Sva plaćanja se vrše u valuti smeštajnog objekta ili u valuti posredničke firme zadužene za procesiranje transakcija (u zavisnosti od izabranog načina plaćanja u toku procesa rezervacije). Ova valute su jasno naznačene u procesu inicijalnog unosa podataka o rezervaciji. S obzirom da ovaj veb sajt podržava sve valute sveta, kurs između 2 valute je zasnovan na složenim računanjima. Molimo uporedite naš kurs sa kursom vaše nacionalne banke jer može biti malih razlika. Prilikom zaduživanja vaše kartice, prikazan iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu po kursu asocijacija kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije može biti malih neslaganja u originalnoj ceni naznačenoj na veb sajtu.

3. Potvrda rezervacije

Kada se obavi rezervacija, gost dobija potvrdu putem e-pošte. Prvu poruku prima pre dolaska u smeštajni objekat, sa informacijama o destinaciji, detaljima rezervacije i kontaktima posrednika. Preporuka je da gost ponese sa sobom na put odštampanu potvrdu rezervacije. Nakon završetka boravka u smeštajnom objektu gost prima drugu e-poštu, kojom se poziva da ostavi svoj komentar o objektu u kom je boravio i da ga oceni.

Usluga rezervacije preko web sajta Travelis.com je besplatna, ne naplaćuje se, niti se na cenu rezervacije dodaju troškovi (poput nadoknade za rezervaciju).

4. Plaćanje kreditnom karticom ili transfer putem bankarske instrukcije

Neki smeštajni objekti nude mogućnost plaćanja rezervacija (delom ili u celosti, a u skladu sa pravilima plaćanja smeštajnog objekta) direktno smeštajnom objektu tokom procesa rezervacije putem online sistema za bezbedno plaćanje (u zavisnosti od ponude banke korisnika). Plaćanje se vrši kroz siguran sistem za naplatu treće strane direktno sa kreditne/debitne kartice ili računa gosta na račun smeštajnog objekta.

U slučaju određenih cena (bez mogućnosti povraćaja novca) ili promotivnih ponuda, smeštajni objekat može zahtevati da budu unapred plaćene putem transfera (ukoliko je dostupan) ili putem kreditne kartice. Zato se može desiti da nakon rezervisanja i dobijanja potvrde rezervacije kreditna kartica bude predautorizovana ili novac bude preuzet sa kartice (ponekad bez šanse za povraćaj novca). Korisnik pre rezervisanja mora pažljivo proveriti informacije vezane za sobu i takve uslove.

4.1. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, smeštajni objekat je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će procesor platnih kartica na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

5. Kategorizacija i opis usluga

Sve usluge navedene na web sajtu Travelis.com podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da gosti žele neke usluge van ponude na sajtu, o tome se moraju dogovoriti direktno sa objektom u koji žele da putuju.

Travelis.com ne odgovara za opise usluga u katalozima - publikacijama ili na web sajtovima drugih posrednika i neposrednih pružalaca usluga za isti objekat (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako gosta nije izričito uputio na iste. Travelis.com odgovara samo za opise usluga na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo smeštajnom objektu na osporavanje rezervacije.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja ponude na sajtu, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene smeštajne jedinice, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Travelis.com-a.

Datum početka i završetka rezervacije ne podrazumeva celodnevni boravak gosta u smeštajnom objektu, odnosno na destinaciji. Vreme ulaska ili izlaska iz smeštajnog objekta uslovljeno je pravilima smeštajnog objekta koja se moraju poštovati, osim uz pismenu dozvolu za ulazak/izlazak van planiranog vremena. Travelis.com ne može uticati na okolnosti vezane za sam dolazak u smeštajni objekat, te se gost sam mora upoznati sa procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska prevoznog sredsta na koje Travelis.com ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz rezervacije su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju celodnevni boravak u smeštajnom objektu, već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka rezervacije, tako da Travelis.com ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg dolaska, napuštanja smeštajnog objekta u ranim jutarnjim časovima i slično.

6. Smeštaj, ishrana i transfer

6.1. Smeštaj

- Gost će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu, bez obzira na lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i druge katakteristike.

- Smeštaj u objekat je određen pravilima smeštajnog objekta o kome se gost može informisati na stranici smeštajnog objekta na kojoj prethodno izvrši rezervaciju smeštaja. Gost nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, kao ni na cenu hotelske usluge.

- Sve smeštajne jedinice (sobe, studii, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje mogu biti standardne sobe sa jednim, odnosno više pomoćnih ležajeva (vrsta pomoćnog ležaja zavisi od politike hotela), koji mogu bitno uticati na kvalitet smeštaja.

- Upotreba klima uređaja u smeštajnim objektima različita je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa. 

- Travelis.com ne odgovara gostu za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila, kućnog reda i običaja utvrđenih od strane hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

- Nakon započete rezervacije, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga (havarija koje smeštajni objekat nije u mogućnosti da otkloni u zakonskom roku), ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti gosta zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Travelis.com-a, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost gosta i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. 

- Gost preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje kućnog reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i drugo, jer Travelis.com ne snosi odgovornost u ovim slučajevima.

6.2. Ishrana

- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija). 

- Tip usluga (ALL INCLUSIVE ili bilo koji drugi tip) podrazumeva usluge po internim pravilima smeštajnih objekata i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. 

-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u smeštajnom objektu ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja usluga ishrane izvrši posluživanjem.

- U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li prema rezervaciji borave deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta gost sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Travelis.com ne snosi odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.

6.3. Transfer 

- Prevoz i transferi do/od smeštajnog objekta obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim prevoznim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje smeštajni objekat za transfer putnika. O usluzi tranfera gost se može informisati na stranici smeštajnog objekta na kojoj je prethodno izvršio rezervaciju smeštaja. Primenjuju se propisi, principi i pravila određena od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). 

- Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.

- Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. 

7. Putne isprave, zdravstveni i zakonski propisi

Travelis.com ne snosi odgovornost i nije dužan da upozna goste, državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam obezbedi blagovremeno i uredno potrebne isprave i dozvole. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja. 

Ukoliko gost za vreme boravka u smeštajnom objektu izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. 

Ukoliko su mu potrebne posebne usluge vezane za zdravstveno stanje, zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja, dopunski sadržaj, itd., gost je dužan da te zahteve ugovori direktno sa smeštajnim objektom. Jer u protivnom Travelis.com ne preuzima posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu.

Gost je dužan da striktno poštuje carinske, devizne i dr. propise, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi lično.

Travelis.com preporučuje gostu da obezbedi polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Neposedovanje iste može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da gost mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. 

8. Zaštita privatnosti 

Travelis.com poštuje privatnost gosta. Molimo pogledajte Izjavu o zaštiti privatnosti za više informacija. 

9. Otkaz rezervacije

Rezervacijom smeštaja u smeštajnom objektu gost prihvata relevantna pravila vezana za otkazivanje i nepojavljivanje u smeštajnom objektu, kao i bilo kakve dodatne uslove (pružanja usluge) smeštajnog objekta koji se mogu odnositi na rezervaciju ili biti primenjeni tokom boravka, uključujući i usluge ili proizvode koje smeštajni objekat nudi (uslovi i odredbe pružanja usluge relevantnog objekta se mogu dobiti od samog objekta). Opšta pravila vezana za otkazivanje i nepojavljivanje u određenom objektu su na raspolaganju na web sajtu Travelis.com, na stranici smeštajnog objekta, tokom rezervacije i u e-pošti s potvrdom rezervacije. Određene cene i specijalne ponude ne podležu izmeni ili otkazivanju. Neke promotivne ponude ili cene ne nude mogućnost otkazivanja ili izmene rezervacije, gost mora detaljno proveriti da li se u pravilima smeštajnog objekta nalaze ovakve stavke pre nego što izvrši rezervaciju. Rezervacija koja zahteva uplatu depozita ili plaćanje unapred (delimično ili u celosti) može biti otkazana (bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u celosti naplatiti na relevantni predviđeni dan uplate u skladu sa uslovima plaćanja smeštajnog objekta i pojedine rezervacije. Kašnjenje uplata, pogrešni podaci računa, debitne ili kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva predstavljaju odgovornost i lični rizik gosta i gost ne ostvaruje pravo na naknadu bilo kog (nepovratnog) unapred uplaćenog iznosa, osim ako smeštajni objekat ne pristane na drugačije uslove ili ne utvrdi drugačije u okviru svojih pravila o plaćanju (unapred) ili pravilima o otkazivanju.

Uputstva za pregled ili otkaz rezervacije se mogu pronaći u e-pošti sa potvrdom rezervacije. Pre izvršenja rezervacije treba pažljivo pročitati pravila smeštajnog objekta vezana za otkazivanje, plaćanja i nepojavljivanje. Takođe, voditi računa da plaćanje predstojećih rata bude izvršeno na vreme u skladu sa uslovima relevantne rezervacije.

10. Odgovornost Travelis.com-a

U skladu sa Zakonom, Travelis.com je materijalno odgovoran samo za direktnu štetu koju je gost pretrpeo, platio ili izazvao usled neispunjenja obaveza u pogledu usluga, u visini ukupne sume ukupnih troškova rezervacija navedenih u e-pošti sa potvrdom rezervacije.

U skladu sa zakonom, Travelis.com i njegovi službenici, partnerske kompanije, distributeri, predstavnici, agenti ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine web sajt i njegov sadržaj dostupnim, nisu materijalno odgovorni za sledeće:

  1. bilo kakve kaznene, posebne, indirektne ili posledične štete ili gubitke, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda i reputacije, gubitak prava na odštetu,
  2. netačnost (opisnih) podataka (uključujući cene, raspoloživost i rejting) o smeštajnom objektu prikazanih na web sajtu, 
  3. usluge obavljene i proizvode ponuđene od strane smeštajnog objekta,
  4. bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje je gost pretrpeo ili platio u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem web sajta, ili 
  5. za bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koju je gost pretrpeo ili platio, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekršaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja od strane smeštajnog objekta ili koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati tom objektu (njegovim zaposlenima, direktorima, službenicima, predstavnicima ili partnerima), uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van nadležnosti web sajt-a Travelis.com.

11. Pomoć, prigovor, tužba i rešavanje sporova 

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije, korisnik može kontaktirati Travelis.com preko tel: +381 11 205 64 02 radnim danima od 09-17h, po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: support(at)travelis.com. Za hitne i slične postupke potrebno je da gost navede broj rezervacije, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.

Gost je obavezan da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti predstavniku smeštajnog objekta, odnosno neposrednom pružaocu.

Gost je u obavezi da dobronamerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48h da se opravdani prigovor na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara rezervisanoj usluzi.

Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, gost sa predstavnikom smeštajnog objekta ili neposrednim izvršiocem usluge o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Gost zadržava jedan primerak ove potvrde. 

Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, gost je obavezan da potpiše potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog alternativnog rešenja smatra se da je rezervacija u celosti izvršena. Zahteve za naknadu gostu ima pravo da prizna isključivo smeštajni objekat. 

Gost ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, otkaz rezervacije i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti predstavnika smeštajnog objekta nedostacima između pruženih i rezervisanih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, gost je obavezan u roku od osam dana od dana završetka boravka, Travelis.com-u dostavi pismeno osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahteva povraćaj razlike u ceni između rezervisanih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Travelis.com je dužan da razmotri samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po učinjenoj reklamaciji gosta, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku boravka na licu mesta.

Travelis.com je dužan u roku od 15 dana od dana prijema urednog prigovora dostavi gostu pisani odgovor smeštajnog objekta, koji će isplatiti razliku u ceni. Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, Travelis.com će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi.

Travelis.com će u skladu sa korektnom poslovnom politikom u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. 

Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko gost prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili neki drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema smeštajnom objektu u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni gostu izvršen i postignut dogovor u skladu sa zakonom, Opštim uslovima i politikom poslovanja, kada je smeštajni objekat gostu ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom smeštajnog objekta koji je važio na dan izvršenja rezervacije.

Svaki zahtev gosta za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje medija. Za sve sporove koji se ne mogu rešiti mirnim putem nadležan je Privredni sud u Beogradu.

12. Prava na intelektualnu svojinu

Softver neophodan za obavljanje usluga, koji se koristi na web sajtu Travelis.com kao i prava intelektualne svojine (uključujući kopirajt) koja se odnose na sadržaj i informacije i materijal na web sajtu Travelis.com u vlasništvu su kompanije Essential Dots d.o.o., njenih dobavljača i snabdevača.

Essential Dots d.o.o. zadržava ekskluzivno vlasništvo nad svim pravima, titulama i interesom u odnosu na (prava na intelektualnu svojinu) izgled i stil (uključujući infrastrukturu) web sajta na kojem nudi svoje usluge. Zabranjeno je kopiranje ili delimično preuzimanje, postavljanje hiper linkova i linkova po dubini web sajta, objavljivanje, promovisanje, reklamiranje, integrisanje, kombinovanje ili na neki drugi način korišćenje sadržaja ili brenda Travelis.com bez izričite pismene dozvole.

Bilo kakvo nezakonito korišćenje ili prethodno pomenuta radnja, odnosno ponašanje smatraće se materijalnom povredom prava na intelektualnu svojinu (uključujući autorska i prava na bazu podataka).

13. Zakonske odredbe

U skladu sa zakonom, Opšti uslovi i politika poslovanja su u nadležnosti i sastavljeni u skladu zakonom Republike Srbije. U slučaju spora koji proizilazi iz ovih opštih uslova i poslovne politike i naših usluga, nadležnim se smatraju samo Sudovi u Beogradu, Republika Srbija.

Ukoliko je bilo koja stavka ovih uslova i politike poslovanja sada ili ubuduće nevažeća, neprimenljiva ili neobavezujuća, i dalje će važiti sve ostale stavke. U tom slučaju, takav nevažeći uslov će i dalje biti primenljiv koliko to zakon dozvoljava, a korisnik će biti u obavezi da pristane na uslove slične onima koje propisuje nevažeći, nesprovodiv ili neobavezujući uslov, u smislu sadržaja i namene ovih uslova i politike poslovanja.

14. O firmi Essential Dots d.o.o. i Travelis.com

Vlasnik online rezervacionog sistema Travelis.com je firma Essential Dots d.o.o., Beograd, Srbija, koja zadržava sva ekskluzivna prava nad intelektualnom svojinom softvera za upravljanje rezervacijama.